حقوق بشردوستانه چیست؟

در حقوق بشر دوستانه کلیمه حق بکار رفته است و در اینجا به معنی حق نیست، بلکه مجموعه مقررات است. در اصطلاح می توان گفت که حقوق بشردوستانه یک تعدا قواعد و مقرراتی است که به رفتار دولت ها و گروهای در حال جنگ مربوط می شود.

حقوق بشردوستان، مجموعه قواعدی است که به هدف حمایت از انسان در زمان جنگ های داخلی و بین المللی مورد قبول دولت ها قرار گرفته و رفتار دولت هارا محدود می سازد. در صدد ایجاد محدودیت در استفاده از سلاح ها و رویش های جنگی است. در این مقررات، حق دوطرف در گیری را در استفاده ازتاکتیک ها و روش ها، ابزار آلات جنگی محدود می کند. این رشته، عملیات جنگی را در جهت حفظ کرامت حقوق انسان ها هدایت نموده و از افراد و اموالی که در مناطق جنگی و درگیری هستند، حمایت می کند.


منبع این نوشته : منبع
حقوق ,جنگی ,دولت ,رفتار دولت ,حقوق بشردوستانه